Algemene voorwaarden

Algemeen 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, geleverde dienst of enige andere overeenkomst in het kader van een opleiding tussen Matthias Weemaels, hierna MCS Academy BV genoemd, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen – Lange Schipstraat 76, en haar klant. 

Door het plaatsen van een opdracht wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard en tevens te verzaken aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. 

Voorstellen en offertes 

Alle voorstellen en/of offertes van MCS Academy BV zijn volledig vrijblijvend en geenszins bindend 

Overeenkomsten 

Overeenkomsten tussen MCS Academy BV en haar klant kunnen op verschillende manieren tot stand komen. De inschrijving wordt steeds bevestigd 

De klant kan de inschrijvingsbevestiging wijzigen tot uiterlijk vijf werkdagen vóór de aanvang van de opdracht. 

Ondanks de inschrijvingsbevestiging is MCS Academy BV niet gehouden tot het nakomen van de aangegane verbintenis in geval van overmacht. 

Onder overmacht wordt verstaan dat MCS Academy BV de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk buiten de wil van MCS Academy BV, niet kan uitvoeren. Gevallen van overmacht zijn : ziekte van de lesgever, ongevallen, extreme weersomstandigheden, brand, staking, technische problemen, enz…. (deze lijst is niet exhaustief). 

Gevallen van overmacht dienen niet bewezen te worden door MCS Academy BV en geven geen aanleiding tot schadevergoedingen. Tevens is MCS Academy BV niet aansprakelijk voor het niet- of gebrekkig uitvoeren van de aangegane verbintenissen. 

In geval van overmacht wordt de tot stand gekomen verbintenis tussen MCS Academy BV en de klant ontbonden of wordt er door MCS Academy BV een alternatief voorstel opgemaakt. 

Annulering van een opdracht 

Elke annulering van een opdracht door een klant dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig indien MCS Academy BV de annulering schriftelijk aanvaardt. 

Annulering van een opdracht door een klant, tussen de 14 kalenderdagen en 8 kalenderdagen vóór de aanvang van de opdracht, geeft aanleiding tot de facturatie van de helft van de kostprijs van de aangegane verbintenis als schadevergoeding. 

Annulering van een opdracht door een klant, minder dan 8 kalenderdagen vóór de aanvang van de opdracht, geeft aanleiding tot de facturatie van de totale kostprijs van de aangegane verbintenis als schadevergoeding. 

Aansprakelijkheid 

MCS Academy BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures of lichamelijke ongemakken die voortkomen uit de opdracht. 

Klanttevredenheid

MCS Academy BV peilt na elke opleidingdag naar de tevredenheid zodat elke deelnemer de mogelijkheid heeft om de dienstverlening te evalueren. Bij een Tweedaagse opleiding zal na dag 1 een mondelinge bevragingen plaatsvinden. Na dag 2 wordt er gebruik gemaakt van een schriftelijke, systematische en een diepgaande manier.

Eigendomsrechten

Alle ter beschikking gestelde informatie, documentatie, studies, e.a. (zoals presentaties, foto’s, flyers, logo’s, syllabussen, inhoud van opleidingen, ….) naar aanleiding van een aangegane verbintenis blijft eigendom van MCS Academy BV en geeft geenszins aanleiding tot openbaring aan derden, licentie tot gebruik of verspreiding zonder expliciete toestemming van MCS Academy BV. 

Geschillen 

Geschillen met betrekking tot de aangegane verbintenissen tussen MCS Academy BV en haar klant worden beslecht door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.